Haber

EYT yönetmeliğinin tam metni

Milyonları ilgilendiren Emeklilik Yaşı (EYT) yönetmeliği hayata geçirildi.

Yönetmeliğin yasalaşma süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda yönetmelik TBMM’ye sunuldu.

İşte ETY düzenleme metni:

“Ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60. maddesinde “Herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır. Devlet bu güvenliği sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”

Sosyal güvenliğin genel yapısı, sosyal devlet anlayışına ve sigortacılık esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda yaşlılık sigortası ile makul bir yaşa ulaşan ve yaşının ilerlemesiyle çalışma gücü azalan sigortalıya iş hayatından çekilmesi ve çalışmadan hayatına devam edebilmesi amacıyla aylık bağlanmaktadır. ve dinlenmek için

Sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için 3 temel kural aranır: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Ülkemizde geçmişten günümüze kadar olan süreçte bu kurallarda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaş kuralı kaldırılmış, sigortalıların ancak belirli sayıda prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi ile emekli olabilmeleri sağlanmıştır.

25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun ile emekliliğe hak kazanabilmek için yaş şartı yeniden getirilmiştir. Ancak, yapılan değişiklikten çabuk etkilenmemek için 8/9/1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı sayılanlardan yaş ve/veya prim ödeme gün sayısı başlangıç ​​tarihlerine göre kademelendirilir. (dahil).

Mevcut süreçte, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce ilk kez sigortalı sayılanların emekliliğe hak kazanma koşullarında bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Yapılan düzenleme ile;

– 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar,

– 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve vefat sigortası kapsamında çalışmaya başlamış olmalarına rağmen, ilgili mevzuat kararlarına göre sigorta başlangıç ​​tarihinin geri alınmasına imkan veren borçlanmaları, ve sigorta başlangıç ​​tarihi 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce olacaktır. Geri alınanlar için yürürlükteki mevzuatta yer alan emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Dahası,

– Çalışma hayatını desteklemek amacıyla yaşlılık veya emeklilik maaşı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri halinde kayıtlı istihdamını teşvik etmek amacıyla sigorta primi teşviki verilmesi,

– 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede KHK ile KHK’de KHK’ye eklenen geçici 23 ve sürekli olmayan unsurlar 24 kapsamında çalışanların iş akdinin zorunlu feshi sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iş sözleşmesinin feshi, devamı veya feshi kararı sözleşmenin taraflarına bırakılmıştır,

amaçlanan

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTALARI KANUNUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN ÖNERİSİ VE KARAR NO. 375

MADDE 1– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 95- Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık bağlanması için başvuranlardan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun mülga 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, Kanunun 10 uncu maddesi, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun süreksiz ikinci unsurunun ikinci fıkrasının (B) bendi ile 8/6/1949 tarihli ve sayılı Kanunun süreksiz 205 inci maddesi kararlarına göre sayılı Kanun 5434 sayılı Kanuna göre yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanacak olanlar, diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emeklilik aylığından yararlanırlar. Bu fıkraya istinaden geriye dönük ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak iddia edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emeklilik aylığı talep ederek ilk defa yaşlılık veya aylık ödemesi yapılanlar ile kendilerine yaşlılık veya emeklilik aylığı nedeniyle istifa bildirimi verilmiş olanlar, İşten ayrıldıkları tarihi takip eden 10 gün içinde son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik primine tabi olarak çalışmaya, (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik takviye primi işveren hissesinin beş puana tekabül eden tutarı. Bu Kanunun süreksiz 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının devamı, sosyal güvenlik esas primine tabi işin başladığı tarih itibarıyla Hazine tarafından karşılanır. Sosyal güvenlik takviye primi işveren hissesi indiriminden yararlanan sigortalının işten ayrılması durumunda söz konusu sigortalı nedeniyle bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen diğer şartların sağlanması halinde bu fıkradaki indirimden yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

MAKALE 2– 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında, KHK’nin 23’üncü fıkrasının beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile süreksiz 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Kanunun kararlarını Başkan yürütür.

MAKALE NEDENLERİ

MADDE 1– 20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanmada yaş kuralı kaldırılmış, sigortalıların ancak belirli prim gün sayısı ve/veya sigortalı olarak emekli olabilmeleri sağlanmıştır. dönem.

Öte yandan 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede emekliliğe hak kazanabilmek için yaş kuralı getirilmiş ve sigortalıların emeklilik şartları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra ilk kez sigortalı sayılanlar için emeklilik yaşı yönündeki değişikliğe ek olarak, yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanma şartları da düzenlenmiştir. tabi oldukları sigortalılık süresine, prim ödeme gün sayısına veya hizmet süresine göre belirlenir.

Ayrıca kesintili unsur kararları ile (506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi, 2925 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ve Kanunun geçici 205 ve 206. maddeleri) 5434 sayılı), ilk kez, 8/9/ 1999 yılı (dahil) öncesinde sigortalı sayılanların Kanunun yürürlük tarihindeki durumlarına göre yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanma şartları yeniden düzenlendi. emeklilik yaşı ve/veya prim ödeme gün sayısı açısından kademelendirilerek yeniden belirlenir.

Yapılan düzenlemede;

– 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar,

– İşe başlamış olmalarına rağmen sigorta başlangıç ​​tarihinin geriye alınmasına imkan veren ilgili mevzuat kararları gereğince yapmış oldukları borçlanmalar ile sigorta başlangıç ​​tarihinin 8/9/1999 (dahil) önce olacağı şeklinde. 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında geri alınanlar,

506 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci fıkrası, 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun süreksiz maddesinin ikinci fıkrası ve 5434 sayılı Kanun’un kesintili 205. maddesinde, yaşlılık veya emeklilik hakkının, prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi kuralları değiştirilmeden sadece yaş sınırlamasının kaldırılması ve geriye dönük ödeme yapılmaması amaçlanmaktadır. bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunmamak.

Ayrıca bilindiği üzere uzun vadeli sigorta kolları kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör patronları malullük, yaşlılık ve vefat sigortası işveren payından 1/10/10 oranında beş puan indirim almaktadır. 2008. Mevcut uygulamada işverenler, sosyal güvenlik güçlendirme primine tabi çalışanları için bu indirimden yararlanamamaktadır.

Yönetmelik ile 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanların işyerinde sosyal güvenlik primine tabi olarak çalışmaya devam etmeleri halinde istihdam piyasasında dalgalanma yaratmaması ve sosyal güvenlik takviyesi yapılması amaçlanmaktadır. Bu sigortalıları çalıştıran özel şube patronlarının prime tabi kayıtlı çalışmaya destek vererek sosyal güvenlik esasına dayalı prim maliyetlerini azaltmak amacıyla Hazine’den sağlanacak destekle bu patronlara beş puanlık prim indirimi sağlamak.

MAKALE 2 – 696 Sayılı KHK’de KHK’de KHK’de KHK’ye eklenen süreksiz 23’üncü unsur ve 696 Sayılı KHK’de KHK’de KHK’de KHK kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınan çalışanlar – İdarelerinde ve belediyelerinde ve bunların bağlı ortaklıklarında ve üyesi bulundukları mahalli idare birliklerinde, sermayesinin yarısından fazlası birlikte veya ayrı ayrı bulunan şirketlerde, il özel idarelerinde, belediyelerde ve bunların bağlı ortaklıklarında işçi statüsüne geçenlerin ; emekli aylığı, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmaları halinde, istihdam edildikleri kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerince iş sözleşmelerini feshetmelerini zorunlu kılan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3-Bu bir geçerlilik meselesidir.

MADDE 4– İcra unsurudur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Vip elit istanbul escort bayan numaraları
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort